टॅक्स बचतीचे उपाय*Income tax Deduction 2023-24 Update* - केंद्रिय अर्थसंकल्प २०२३ मधील पगारदार व्यक्तीसाठी आयकर कायद्यातील नियम व तरतुदी आकारणी वर्ष २०२४-२५ (३१.०३.२०२४)


👉 *पगारी उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वजावटी*


*०१) घरभाडे भत्ता :* फलम १० (१३ ए) स्वतःच्या मालकीचे राहते घर नसलेल्या व एकूण वार्षिक पगाराच्या १०% पेक्षा जास्त परभाडे देणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा परभाडे भत्ता जास्तीतजास्त मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्याइतका कमी होऊ शकतो. त्यासाठी भाडे पावती लागेल, तसेच घरमालकाचे पॅन क्रमांक ही यावा लागेल.


*०२) प्रमाणित वजावट :* कलम १६: प्रमाणित वजावट ₹ ५०,०००/- किंवा मिळालेला पगार यापैकी कमी असलेली रकम स्टॅण्डर्ड डिडक्शन म्हणून दोन्ही स्किममध्ये बजावटीस पात्र आहे.


*०३) व्यवसाय कर:* कलम १६ (iii): प्रत्यक्ष भरलेल्या व्यवसाय कराची संपूर्ण वजावट या कलमाखाली मिळेल.


*०४) घरबांधणी/खरेदीसाठी* घेतलेल्या कर्जावरील व्याजः कलम २४ (१) (vi): बँका/को-ऑप. बँका यांचेकडून घेतलेल्या दोन परासाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजाला र २ लाखांची वजावट मिळेल. तसेच घरदुरुस्तीसाठी किंवा टॉपअप कर्ज घरासाठी घेतले असल्यास र ३०,०००/- ची वजावट मिळेल.


*०५) गुंतवणूकीवरील वजावट (कलम ८० सी)* प्रॉ. फंड, कर बचत म्युच्युअल फंड, विमा हप्ता, पी.पी.एफ., एन.एस.सी., पायाभूत उद्योगाचे बाँड, नाबार्ड बाँड, शैक्षणिक फिज्, पेन्शन फंडात केलेली गुंतवणूक, सुकन्या समृद्धी योजना, घरासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, शेडयूल्ड / नॅशनल बँकेत ५ वर्षांकरिता केलेली मुदत ठेव. इ. मध्ये गुंतवणूक / खर्च केल्यास त्याची उत्पन्नातून वजावट मिळते. ही मर्यादा र १.५ लाख आहे.

गोंधळ कमी करण्यासाठी विशिष्ट योजनेत विशिष्ट गुंतवणूक करता येईल अशी मर्यादा काढून टाकली असून एका किंवा त्यापेक्षा जास्त योजनांमध्ये ₹ १.५ लाखांपर्यंत गुंतवणूक / खर्च करुन वजावट मिळवता येईल. ०५अ) (कलम ८० सीसीडी): कलम ८० सीसीडी (२) मध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन खात्यातील केंद्र अथवा राज्य सरकारने भरलेल्या १४% अंशदान उत्पन्नाचे निर्धारण करताना संपूर्णपणे वजावटीस पात्र आहे, तसेच कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे १०% अंशदान हे कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीस पात्र आहे.


*०६) वैद्यकीय विमा योजना (कलम ८० डी)* या योजनेअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची भरपाई मिळण्यासाठी असणारी 'मेडिक्लेम पॉलिसी' आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी केलेला खर्च (₹ ५,०००/-) स्वतः, स्वतःच्या पती / पत्नी / मुले / आई / वडिलांसाठी केलेली असेल तर ₹ २५,०००/- ची सुट मिळेल. 

तसेच या योजनेअंतर्गत जर करपात्र व्यक्तींचे आई वडील हे ज्येष्ठ नागरिक असतील तर त्यांच्या वैद्यकीय विमा व वैद्यकीय खर्चावर ₹ ५०,०००/- ची वजावट मिळेल. वरील दोन्ही प्रकारातील खर्च / हप्ते हे बँकेतून झालेले पाहिजेत.


*०७) नॅशनल पेन्शन स्कीम:* कलम ८० सीसीडी (आयची) या कलमाखाली कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून त्या खात्यामध्ये भरलेल्या ₹ ५०,०००/- पर्यंतच्या रकमेला सुट मिळेल.


*०८) उच्च शिक्षणासाठी* घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर सुट (फलम ८० ई) स्वतःच्या पती/पत्नी/मुलांच्या उच्च शिक्षणाकरिता घेतलेल्या कर्जावरील भरलेल्या पूर्ण व्याजाची सुट या कलमान्वये मिळेल.


*०९) अवलंबून असणाऱ्या अपंग* व्यक्तीसाठी केलेला वैद्यकीय खर्च व गुंतवणूक (कलम ८० डीडी) या अशा अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीसाठी केलेल्या खर्चाची किंवा गुंतवणूकीची यजावटीची मर्यादा र ७५,०००/- पर्यंत वाढविणेत आली आहे. अपंगत्व हे जर गंभीर स्वरुपाचे (८०% किंवा जास्ती) असेल तर ए १,२५,०००/- एवढी सुट मिळेल.


 *१०) अपंगत्व :* (कलम ८० यु): करदाता स्वतः ४०% पेक्षा जास्त अपंग असेल तर या कलमान्वये सुट र ७५,०००/- एवढी आहे. वरील कलमांतर्गत अपंगत्व है जर गंभीर स्वरुपाचे (८०% किंवा जास्ती) असेल तर र ७५,०००/- चे ऐवजी र १,२५,०००/- एवढी सुट मिळेल.


*११) दीर्घ औषधोपचार लागणाऱ्या रोगाच्या उपचारासाठी वजावट (कलम ८० डी.डी.बी.)* काही ठराविक रोगाच्या (मेंदूचे आजार, कैंसर, एडस्, हिमोफिलीया इ.) उपचारासाठी /पुनर्वसनासाठी करदात्याच्या उत्पन्नातून झालेला प्रत्यक्ष खर्च किंवा र ४०,०००/- यापैकी जी रकम कमी असेल ती वजावटीस पात्र राहिल व ही सवलत मिळणेसाठी सरकारी दवाखान्यात काम करणाऱ्या सज्जा डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट व खर्चाचे पुरावे दरवर्षी यावे लागतील. विम्यापोटी किंवा मालकाकडून औषधोपचाराच्या खर्चापोटी काही रकम भरपाई म्हणून मिळाली असेल तर तेवढवाने ह्या कलमाखालील बजावट कमी होईल, आजारी व्यक्ती ६० वर्षावरील असेल तर ₹ १,००,०००/- वजावट मिळेल.


*१२) देणगीवरील सुट :* (फलम ८० जी): मान्यताप्राप्त सार्वजनिक / सामाजिक संस्था अथवा संघटना यांना दिलेल्या देणगीच्या ५०% रकम वजावटीस पात्र राहिल. देणगी एकूण पगाराचे (गुंतवणूक, पजा जाता) १०% पर्यंतच ग्राह्य धरली जाईल, तसेच र २,०००/- वरील देणगी ही रोखीने दिलेली असल्यास मान्य होणार नाही.


*१३) विजेवर चालणाऱ्या ४ चाकी वाहनांवर मिळणारी सुट (८० इ.इ.बी.)* विजेवर चालणाऱ्या ४ चाकी वाहनांसाठी करपात्र व्यक्तीनी राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्या व्यक्तीस आयकरात त्याने भरलेल्या व्याजाची ₹१,५०,०००/- पर्यंत सुट मिळेल. (कर्ज है १/४/२०१९ ते ३१/३/२०२३ या कालावधीत घेतलेले असावे.


*१४) बँक व्याज :* (कलम ८० टी.टी.ए.): सर्व बँकेतील बचत खातेवरील करदात्याला मिळणारे व्याज र १०,०००/- पर्यंत करमाफ केले असून ₹ १०,०००/- पेक्षा जास्त मिळणारे असे व्याज व सर्व बँकामधील ठेवींवर मिळणारे सर्व व्याज पगारात मिसळून आयकर गणना करावी लागणार आहे. १.४.२०२० पासून बँका / कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश (डिव्हीडंड) करपात्र करणेत आला आहे. (बँकेतील ठेवींवरील व्याज हे आपले पॅनवर ऑनलाईन दिसत आहे)


*१५) (कलम ८७ ए):* नवीन स्किममध्ये करपात्र उत्पन्न ७,००,०००/- चे आत असेल तर बसणारा आयकर किंवा ₹ २५,०००/- यापैकी कमी असलेली रकम सुट मिळेल, तसेच जुन्या स्किममध्ये करपात्र उत्पन्न ५,००,०००/- चे आत असेल तर र १२,५००/- पर्यंत आयकरामध्ये सूट मिळेल.


*१६) वेतन थकबाकी (Arrears)* मिळाली असेल तर सुट (Relief): कलम ८९ (१) : फॉर्म १० ई भरुन वरील कलमाखाली आयकर कमी होऊ शकतो,


*१७) आयकर फायम खाते क्रमांक (PAN)* (कलम १३९ ए) सुधारीत आयकर कायद्याप्रमाणे एकूण मासिक पगार र २०,८३३/- किंवा अधिक असेल व आयकर क्रमांक (पॅन) पेतला नसेल तर आयकर क्रमांक (पॅन) प्यावा लागेल. सदरचे सर्व काम आता युनिट ट्रस्ट/एन. एस. डी. एल. या खाजगी संस्थेकडे दिले असून त्यासाठी आता रंगीत फोटो २, आधार कार्ड व इतर माहिती लागेल. विवरण पत्र दाखल करणे बाबत कलम १३९ ए (१ ए): आकारणी वर्ष २०२४-२५ (आर्थिक वर्ष २०३३/२४) या ) १८ वर्षाकरिता ए २,५०,०००/- पेक्षा जास्ती उत्पन्न असणान्या सर्व व्यक्तींना (आयकर कपात असो वा नसो) विवरणपत्र आय. टी. आर.-१ फॉर्म मध्ये ३१ जुले पर्यंत सादर करावे लागेल. उशीरा विवरणपत्र दाखल केलेस (३१ जुलै नंतर) दंड र ५०००/- पर्यंत लागू शकतो. ५ लाखाचे वर उत्पन्न असाणाऱ्यांना विवरणपत्र ऑनलाईन (E-Filling) भरणे सक्तीचे केले आहे.


*१८) उद्गम कर कपात :* कलम १९२: सदर कलमान्वये मालकाने (Employer) प्रत्येक करपात्र व्यक्तीला वार्षिक आयकर किती बसतो ते काढून सदर बसलेला आयकर हा दरमहा सरासरीने १२ महिन्यामध्ये कपात करुन पगार झालेवर ७ दिवसांचे आत बँकेत चलनाने भरणेचा आहे. न भरलेस किंवा कमी भरणा झालेस उशीरासाठी दरमहा १.२५% व्याज भरावे लागेल, तसेच दरवर्षी अखेरीस एकूण कापलेल्या करासंबंधीचे प्रमाणपत्र फॉर्म नं १६ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ऑनलाईनवर काढून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास द्यावयाचे आहे.


*१९) तिमाही वेतन विवरणपत्र* (फॉर्म नं. २४ क्यू) पगारातून कपात केलेल्या आयकर कपातीचे विवरणपत्र त्रैमासिक करण्यात आलेले असून दर तिमाही विवरणपत्र फॉर्म नं. २४ फ्यू मध्ये तिमाही संपल्यावर ३० दिवसांचे आत म्हणजे दरवर्षी ३१ जुलै, ३१ ऑक्टोबर व ३१ जानेवारी पर्यंत दाखल करावे लागेल व शेवटचे तिमाही विवरणपत्र दाखल करणेसाठी अंतीम मुदत ३१ मे पर्यंतच राहिल. वरील सर्व विवरणपत्र दाखल करणेस उशीर झालेस विवरणपत्र दाखल करेपर्यंत कलमं २७२ ए प्रमाणे प्रतिदिन २००/- प्रमाणे फीज् भरुन विवरणपत्र सादर करावे लागेल.


*२०) शेअर्स व म्युच्युअल फंड* यांच्या विक्रीवरील भांडवली नफा हा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून करपात्र केलेला असून असे झालेले सर्व व्यवहार आपल्या पॅनवर ऑनलाईन दिसत आहेत.


*वरील प्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करिता पगारदारांकरीता आयकराचे सर्वसाधारण नियम आहेत. वरील नियमांचा विचार करुन नियोजनबद्ध गुंतवणूक आताच केली तर बचत होऊन प्राप्तिकरही वाचेल व पुढे ऐनवेळेस होणारी धावपळही कमी होईल.*

 कलम 80C व्यतिरिक्त कर कसा वाचवायचा? 


80C व्यतिरिक्त, कर वाचवण्याचे अनेक मार्ग आहेत, जे कपात देतात आणि कर लाभांचा आनंद देतात-.1. कलम 80D: वैद्यकीय विमा प्रीमियम 


आयकर कायद्याचे कलम 80D एकूणमधून कर कपातीचा दावा करण्यास मदत करतेकरपात्र उत्पन्न वैद्यकीय देयक पासूनविमा प्रीमियम तुम्ही कमाल रु. वजावट मिळवू शकता. 25,000 प्रति वर्ष तुम्ही स्वत:साठी, पती/पत्नीसाठी किंवा मुलांसाठी वैद्यकीय हेतूंसाठी पैसे देता. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कमाल कर कपातीची मर्यादा रु. 50,000. तसेच, जर तुम्ही तुमच्या पालकांच्या वतीने पैसे खर्च केले असतील तर तुम्हाला रु. पर्यंत कमाल कर वजावट मिळते. 25,000.. 2. कलम 80G: धर्मादाय देणगी 

तुम्ही 50% किंवा 100% रकमेचा दावा करू शकता, जी धर्मादाय ट्रस्टला दान केली जाते. वजावटीचा दावा करण्यासाठी तुम्हाला जतन करणे आवश्यक आहेपावती आर्थिक वर्षानंतर संस्थेचे. तुम्ही जेव्हाही पैसे दान करता तेव्हा धर्मादाय संस्था आणि ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याचे सुनिश्चित कराकलम 12A ज्या पोस्टवर ते 80G प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. 3. कलम 80GG: निवासासाठी भाडे 

भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या व्यक्ती कलम 80GG अंतर्गत कर कपातीचा दावा करू शकतात. परंतु, ही वजावट पगारदार नसलेल्यांसाठी आणि ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियोक्त्यांकडून घरभाडे भत्ता (HRA) मिळत नाही त्यांच्यासाठी पात्र आहे. 4. कलम 80D: आरोग्य विमा 


आजकाल, वैद्यकीय सेवा गगनाला भिडत आहे आणि खरेदी करत आहेआरोग्य विमा प्रत्येकाकडून आवश्यक झाले आहे. कारण आपत्कालीन परिस्थितीत ते तुम्हाला तुमच्या वैद्यकीय खर्चात मदत करते. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या आरोग्य विम्यासाठी प्रीमियम भरल्यास कलम 80D अंतर्गत तुम्ही रु. 15,000 - 20,000 पर्यंत बचत करू शकता. 5. कलम 80E: शैक्षणिक कर्ज 


अंतर्गतकलम 80E, उच्च शिक्षणासाठी कर्जावर दिलेले व्याज स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी आणि मुलांसाठी करमुक्त राहते. एखादी व्यक्ती मूळ रकमेवर न देता भरलेल्या व्याजाच्या कपातीच्या रकमेवर दावा करू शकते. 6. कलम 80EE: गृह कर्ज 


गृहकर्ज हा भारतातील कर वाचवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. नवीन नियमानुसार, गृहकर्जामुळे करपात्र उत्पन्न कमी करण्यात मदत झाली आहे.कलम 80EE, प्रथमच घर खरेदीदार एका आर्थिक वर्षात रु.50,000 च्या कमाल कपातीचा दावा करू शकतात. हा लाभ वर दिलेल्या व्याजावर आहेगृहकर्ज. लक्षात घ्या की हा भाग नाहीकलम 80C आयटी कायदा, १९६१. 7. कलम 80TTA: बचत खात्यावरील व्याज 


बचत खात्यांद्वारे मिळणाऱ्या व्याजावर वजावट म्हणून दावा केला जाऊ शकतोकलम 80TTA. परंतु, बचत खात्यावरील रु. 10,000 वरील व्याज करपात्र उत्पन्न म्हणून गणले जाईल. यापैकी एक पर्याय निवडा, आयकर वाचवण्याचे हे मार्ग आहेत. 8. HUF पावत्या 


हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) दर्जा हिंदू, शीख आणि जैन कुटुंबांसारख्या विशिष्ट धर्मांना दिला जातो. त्यांच्यासाठी कलम 10 (2) स्पष्टपणे नमूद करते की या कुटुंबांकडून मिळालेल्या रकमेला कर शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. या योजनेत, एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या पगारातून त्यांच्या नावाखाली कर भरण्याची आणि HUF खात्यात रक्कम भरण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे, भरलेली रक्कम करासाठी जबाबदार राहणार नाही. कलम 80C अंतर्गत आयकर वाचवण्याचे 8 मार्ग कलम 80C अंतर्गत तुम्हाला आयकर वाचवण्याचे विविध पर्याय आणि मार्ग मिळू शकतात-


 1. जीवन विमा 


जीवन विमा हे केवळ संपूर्ण जीवन कव्हरेज प्रदान करत नाही तर बचत करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग देखील आहेकर. जीवन विमा पॉलिसीमध्ये, एखाद्याला दरवर्षी विशिष्ट रक्कम भरावी लागते, ज्याची परतफेड एकरकमी केली जाते. Edowment प्रकाराचे जीवन विमा,युलिप,मुदतीचे आयुष्य,वार्षिकी कर बचतीसाठी परवानगी आहे. कलम 80C अंतर्गत जास्तीत जास्त वजावट रु. 1,50,000 पर्यंत आहे. 


2. युलिप


 युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅन उर्फ युलिप आहेतबाजार- लिंक्ड विमा योजना. या योजनेचा फायदा असा आहे की ते लवचिकता, उत्तम दीर्घकालीन उद्दिष्टे, नंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करतेसेवानिवृत्ती आणि आयकर लाभ. या योजनेत केलेली गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहे. याव्यतिरिक्त, ते तुम्हाला तुमचे पैसे वाढवण्याची संधी देते. 


3. म्युच्युअल फंड


 मध्येम्युच्युअल फंड, तुम्ही जाऊ शकताELSS (इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम) ज्यामध्ये तुम्ही कलम 80C अंतर्गत रु. 1,50,000 पर्यंत वजावट मिळवू शकता. इक्विटी आणि कर बचत यांचे मिश्रण असल्याने, ELSS हा इक्विटीसाठी इष्टतम प्रवेशद्वार आहे. याचा अर्थ, कर बचतीसह, शेअर बाजार जसजसा वाढतो तसतसे तुमचे पैसे वाढतात. तर, ELSS मध्ये नफा जास्त आहे. यात 3 वर्षांचा सर्वात कमी लॉक-इन कालावधी देखील आहे. 


4. कर बचत मुदत ठेव 


कर बचत मुदत ठेवी कलम 80C अंतर्गत रु. 1,50,000 पर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत प्रदान करते. तुम्ही चांगल्या व्याजदरांसह आकर्षक रक्कम मिळवू शकता. ठेव 5 वर्षांच्या लॉकसह येते. 


5. SCSS किंवा ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 


ही योजना केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांनी 55 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवानिवृत्तीची निवड केली आहे. कलम 80C अंतर्गत, कर सवलतीसाठी देय असलेली कमाल SCSS गुंतवणूक रु. 1,50,000 आहे. 


6. भविष्य निर्वाह निधी 


भविष्य निर्वाह निधी (PF) दीर्घ मुदतीच्या परताव्यासह एक लक्ष्य तयार करण्यात मदत करत आहे. पीएफमध्ये ठेवलेल्या ठेवी कलम 80C अंतर्गत रु. 1,50,000 पर्यंत कर कपातीसाठी दावा करण्यास पात्र आहेत.


 7. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे 


राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC) रु. 100 च्या किमान ठेवीपासून सुरुवात करा. NSC चा गुंतवणुकीचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे. मॅच्युरिटी झाल्यावर, तुम्ही संपूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यात परत मागवू शकता. तथापि, दावा न केल्यास संपूर्ण रक्कम योजनेत पुन्हा गुंतवली जाते. तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत रु. 1,50,000 च्या कर कपातीचा दावा करू शकता. 


सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ)पीपीएफ गुंतवणुकीचा एक दीर्घकालीन पर्याय आहे. या योजनेवर सध्या ७.१ टक्के दराने व्याज मिळत असून तुम्ही कर सवलतीचा दावाही करू शकता. आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत, तुम्हाला पीपीएफमध्ये वार्षिक १.५ लाख रुपये गुंतवल्यास कर सूट मिळवू शकता. पीपीएफमधील गुंतवणुकीवर सरकार हमी देते म्हणजे तुमचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.इक्विटी-लिंक बचत योजना (ELSS)


ELSS हा म्युच्युअल फंडाचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली जाते. या योजनेचा ३ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असून आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत कर कपातीचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. एका आर्थिक वर्षात तुम्ही ELSS मध्ये किमान १.५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकता.


जीवन विमा पॉलिसीजीवन विमा पॉलिसी खरेदी केल्यास तुम्ही ८०सी अंतर्गत कर कपातीचा दावा करू शकता. एका आर्थिक वर्षात जीवन विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा दीड लाख रुपयाची आहे.राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस)राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतही गुंतवणूक केल्यास तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत कर सूट मिळण्यास पात्र आहेत. या योजनेत तुम्ही कलम ८०सीसीडी (१बी) अंतर्गत वार्षिक १.५ लाख तर अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक करू शकता. एनपीएसमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला एकूण २ लाख रुपयाची सूट मिळू शकते.


आरोग्य विमाकोविड संसर्गामुळे आरोग्य विमा प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा बनला आहे. आरोग्य विम्याचा फायदा म्हणजे तुम्ही यावर कर बचत करू शकता. कुटुंबासह स्वतःचा आरोग्य विमा खरेदी करत तुमची करबचत होऊ शकते. आयकर कायद्याच्या कलम ८०डी अंतर्गत तुम्ही तुमच्या जोडीदार आणि मुलांसह स्वतःसाठी भरलेल्या आरोग्य विम्याच्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर कपातीचा दावा करू शकता. दुसरीकडे,तुमच्या पालकांसाठी आरोग्य विमा खरेदी केल्यास तुमची ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त बचत होईल.गृहकर्जतुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल तरीही तुम्हाला आयकर सवलतीचा लाभ मिळतो. जर तुमचे गृहकर्ज सुरु असेल, तर आयकर कलम ८०सी अंतर्गत तुम्ही दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मूळ पेमेंटसाठी वजावटीचा दावा करू शकता. याशिवाय गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर कलम २४बी अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कर सवलतही मिळते. म्हणजे एकूण ३.५ लाख रुपयांचा कर लाभ घेता येईल.


टीप -  येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.. {अधिक माहितीसाठी आपल्या कर सल्लागार यांच्याशी संपर्क करा.}
No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...