पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी), दि. ३१ जुलै, २०२२ अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादीबाबतची संक्षिप्त माहिती

 पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी), दि. ३१ जुलै, २०२२

अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादीबाबतची संक्षिप्त माहिती
परिपत्रक डाउनलोड करा.. 👇👇👇


No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...